3. Onderhoud kapitaalgoederen

1. Sociaal culturele centra / vastgoed

De ontwikkelingen in 2017 in de kernen Bemmel en Huissen m.b.t. sociaal-culturele centra (SCC’s) zal zich m.n. richten op de herbestemming van Het Stadhues in Huissen. De renovatie van SCC De Kinkel in Bemmel is in 2016 afgerond. Voor Het Stadhues is in 2016 overeenstemming bereikt over het realiseren van tijdelijke zorgappartementen en huurappartementen in combinatie met een sociaal-culturele functie op de begane grond. De gemeente blijft eigenaar van het monumentale op de begane grond van het kloosterdeel. In 2017 en 2018 wordt het vernieuwde gebouw als tijdelijke huisvesting voor Sancta Maria benut. Na ingebruikname van de nieuwbouw van Sancta Maria worden de zorgappartementen omgebouwd tot huurappartementen en komen dan in eigendom van Waardwonen. Op de begane grond wordt vanaf 2017 de bibliotheek gehuisvest. De overige ruimtes van de begane grond van het kloosterdeel, inclusief kapel en entree, zijn vanaf 2019 beschikbaar voor een sociaal-culturele invulling.

Bij de jaarrekening 2015 is aangegeven dat de toekomstige verkopen van gemeentelijk vastgoed terug zal vloeien naar verkopen reststroken groen (tot een bedrag van € 164.000). Als dit niet lukt in 2016, dan wordt dat gerealiseerd in 2017.
Eind 2016 wordt de raad een voorstel voorgelegd over gedeeltelijke gevonden dekking voor de aanvullende financiële middelen voor het Stadhues. Vooralsnog was deze gedekt uit de Algemene Reserve (Raadsbesluit  17 december 2015 voor een bedrag van € 145.200).

Vastgoed op orde
In 2017 wordt verder gewerkt aan het op orde krijgen van het gemeentelijk vastgoed.
Er wordt gefocust op 3 pijlers die de basis vormen om het vastgoed integraal te kunnen beheren. Voor 2017 wordt verder gewerkt aan:

  • Registreren; al ons gemeentelijk vastgoed wordt verwerkt in een Vastgoedinformatiesysteem dat is aangeschaft in 2016 en ook grotendeels gevuld. Daarmee ontstaat een goed overzicht van de vastgoedvoorraad en van alle werkzaamheden die nog moeten worden uitgevoerd in het kader van het project Vastgoed op orde. Die werkzaamheden omvatten vooral de invoering van de standaard huurvoorwaarden en een kostprijsdekkende huur.
  • Gebruik; de mate en wijze van gebruik van ons gemeentelijk vastgoed moet goed zijn afgestemd op de maatschappelijke behoeftes. Hierbij zijn harmonisatietrajecten waar mogelijke aan de orde maar is er ook oog voor maatwerk. Afstemming met de verschillende disciplines is evident.
  • Duurzame inbedding: In 2018 moet onze eigen organisatie qua formatie in voldoende mate kwalitatief en kwantitatief op orde zijn om te borgen wat thans wordt ontwikkeld.

Reststroken Groen
De verkoop van reststroken verloopt volgens planning. In het vastgestelde projectplan is de doorlooptijd van dit project 3 jaar. Uitgangspunt is dat we zoveel mogelijk werken van kern naar kern maar waar gewenst ook maatwerk leveren. De bedoeling is dat we dit project in 2018 kunnen afronden. Dit betekent dat we dan minimaal ca. 20.000 m2 hebben overgedragen aan inwoners die reststroken meestal al in gebruik hebben genomen. Tot dusverre leert de praktijk dat intensieve communicatie met onze inwoners van groot belang is. Hier wordt ook extra op ingezet.
Bij een actualisatieronde van het geldende bestemmingsplan zullen deze reststroken de bestemming wonen/tuin krijgen. Voor de extra inkomsten van reststroken zal nog een nadere bestemming worden gezocht.