3. Onderhoud kapitaalgoederen

11. Water

Naam beleidsnota’s:

Waterplan Lingewaard (2008), Nota Waterbergingsbank Gemeente Lingewaard (2014)

Jaar van vaststelling:

2008, 2014

Programma:

7

Onderhoudsplan:

Het onderhoud aan de gemeentelijke watergangen en oevers wordt bekostigd uit de reguliere groen-budgetten die jaarlijks worden gecorrigeerd met areaalvergroting en prijsindexering. Voor de beperkte bagger- en uitdiepwerkzaamheden is geen baggerplan aanwezig, maar er is wel voldoende budget. Het beheer en onderhoud van het gemeentelijke grondwatermeetnet is uitbesteed aan een extern gespecialiseerd bedrijf en voldoet daarmee aan de benodigde standaarden. Beheer en onderhoud van de nieuw aan te leggen waterbergingsvoorzieningen uit het waterplan en voor de waterbergingsbank, worden overgedragen aan het waterschap.

Kwaliteitsniveau/beleidsvisie:

Het onderhoudsniveau van de gemeentelijke watergangen, is opgenomen in de beleidsnota’s ten behoeve van het openbaar groen. Jaarlijks wordt een evaluatierapport opgesteld van het grondwatermeetnet. Daarbij wordt gekeken naar nut en noodzaak van de aanwezige peilbuizen, en of uitbreiding van het meetnet noodzakelijk is. In het waterplan is de gezamenlijke visie van de gemeente en het waterschap vastgelegd waar het gaat om thema’s waterkwantiteit, waterkwaliteit, water en ruimte en duurzaamheid. Deze visie is uitgewerkt in maatregelen.

Huidige stand van zaken:

Middels de groenbestekken wordt het onderhoud van de watergangen op het juiste niveau gehouden. Ook het baggeren en uitdiepen van de watergangen heeft geen achterstanden. Het grondwatermeetnet werkt naar behoren. Veel waterplanmaatregelen zijn afgerond of zitten al in de uitvoering. In samenwerking met het waterschap worden waterhuishoudkundige problemen opgelost en kansen voor het watersysteem benut.

Ontwikkelingen in 2017:

In 2017 worden de laatste waterplanmaatregelen opgestart en uitgevoerd. Daarnaast wordt de waterbergingsbanklocatie Haalderen aangelegd.

Financieel:

De kosten voor onderhoud zijn opgenomen in programma 7 onder "Wat mag het kosten?".