3. Onderhoud kapitaalgoederen

2. Gebouwen

Naam beleidsnota’s:

Beleidsplan Gebouwd Vastgoed 2016

Jaar van vaststelling:

Dit nieuwe plan wordt in november 2016 aan de raad ter vaststelling voorgelegd. Dit beleidsplan zal dan kaderstellend zijn voor de periode 2017 t/m 2021.

Programma:

7

Onderhoudsplan:

In het beleidsplan is het kwaliteitsniveau voor onderhoud opgenomen voor gemeentelijk vastgoed van gebouwen en bouwwerken. Dit niveau is zodanig dat het gebouw in stand wordt gehouden voor de functie en/of het gebruik. Ook de bedrijfseconomische (vastgoed)waarde wordt hierdoor behouden.

Kwaliteitsniveau/beleidsvisie:

Het beleidsplan geeft het minimale kwaliteitsniveau van onderhoud aan om de gebouwen in stand te houden.

Huidige stand van zaken:

De huidige onderhoudstoestand van de gemeentelijke gebouwen, bouwwerken en de technische installaties kan als redelijk tot goed worden gekwalificeerd. Incidenteel voldoen bepaalde onderdelen van gebouwen niet aan de gestelde criteria vanwege ontwikkelingen op de betreffende locatie. Behoudens de incidentele gevallen kan worden gesteld dat de gebouwen, bouwwerken en technische installaties voldoen aan de minimale kwaliteitsniveau 3.

Ontwikkelingen in 2017:

In 2017 zullen in de gebouwen de reguliere en planmatige onderhoudsactiviteiten worden uitgevoerd. Hiervoor zal het OnderhoudJaarPlan (OJP) 2017  worden opgesteld en door het college worden vastgesteld. Daarnaast wordt het OJP ook gekoppeld aan het vastgoedregistratiesysteem P8.

Financieel:

De onderhoudskosten in 2017 worden gedekt door onttrekking van de middelen uit de bestemmingsreserve. Het saldo van de bestemmingsreserve heeft hiervoor voldoende dekking.