3. Onderhoud kapitaalgoederen

10. Rioleringen

Naam beleidsnota’s:

Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2013-2015

Jaar van vaststelling:

2013 vastgesteld, maar door de raad in november 2015 met een jaar verlengd t/m 2016. In 2016 is het GRP geactualiseerd. Dit nieuwe plan wordt in november 2016 aan de raad ter vaststelling voorgelegd. Dit nieuwe    GRP zal dan kaderstellend zijn voor de planperiode 2017-2021.

Programma:

7

Onderhoudsplan:

Het jaarlijks onderhoud vindt plaats op basis van de frequenties zoals die zijn opgenomen in het GRP. De vervanging of renovatie van rioolleidingen, gemalen en andere rioleringsobjecten is ook hierin opgenomen. Daarnaast wordt dagelijks onderhoud uitgevoerd op basis van de meldingen die via het KlantContactCentrum binnenkomen.

Kwaliteitsniveau/beleidsvisie:

In het GRP wordt aangegeven op welke wijze de gemeente haar rioleringstaak de komende jaren wil vorm geven. Het betreft niet alleen het jaarlijks beheer maar ook het beheer op de langere termijn gerelateerd aan onder andere gevolgen voor het milieu en wet- en regelgeving. Ook is in het GRP een raming opgenomen van de gemiddelde jaarlijkse kosten voor de instandhouding van het rioolstelsel. Daarnaast zijn de kosten gespecificeerd voor onderzoek, voor verbeteringsmaatregelen en voor de waterplanmaatregelen, voor zover deze gerelateerd zijn aan de riolering.

Huidige stand van zaken:

Het reguliere onderhoud aan de riolering (met name kolken- en rioolreiniging, schadeherstel en onderhoud huisaansluitingen) wordt bekostigd uit de reguliere budgetten in de begroting die jaarlijks worden gecorrigeerd met areaalvergroting en prijsindexering. Daarnaast zijn er o.a. kosten voor verbeteringen en vervangingen. De kapitaallasten van deze investeringsuitgaven worden, evenals de kosten voor regulier onderhoud, volledig gedekt door de rioolrechten. Er wordt gestreefd naar het gelijktijdig uitvoeren van rioolprojecten en wegonderhoud, waardoor financieel efficiënt wordt gewerkt en de overlast voor bewoners tot een minimum wordt beperkt.

Ontwikkelingen in 2017:

In 2017 zal onderzoek gedaan worden naar het functioneren van de riolering en de eventueel benodigde verbetermaatregelen (met name in Pannenhuis, Angeren, Haalderen en Doornenburg). In Bemmel (Bosweistraat en omgeving Oostervelden) zal rioolvervanging plaats vinden. In Huissen zal gestart worden met rioolvervanging in combinatie met verbetermaatregelen om wateroverlast te verminderen. In 2017 zal ook het nieuwe Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2017-2021 in werking treden, mits deze door de raad eind 2016 is vastgesteld.

Financieel:

De kosten voor onderhoud aan de rioleringen zijn opgenomen in programma 7 onder "Wat mag het kosten?".