3. Onderhoud kapitaalgoederen

9. Speeltoestellen/-tuinen

Naam beleidsnota’s:

Speelruimteplan ‘Buitenspelen, Ja leuk’ (2007) en de evaluatie van het speelruimteplan (2013).

Jaar van vaststelling:

SRP ‘Buitenspelen, Ja leuk’ (2007), evaluatie speelruimteplan (2013).

Programma:

7

Onderhoudsplan:

Het schoon, heel en veilig houden van de speelplekken en speeltoestellen in de openbare ruimte.

Kwaliteitsniveau/beleidsvisie:

Het speelruimteplan beschrijft alle aspecten rondom spelen, formele en informele speeltuinen en speeltoestellen voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Door de jaarlijkse controle- en onderhoudscyclus worden speelplekken en speeltoestellen veilig en in goede conditie gehouden.

Huidige stand van zaken:

Uit de evaluatie is gebleken dat de huidige methodiek voldoende geschikt is om in de resterende beleidsperiode toe te passen. De afgelopen jaren is het aantal kinderen in de categorie 0-12 teruggelopen. Daarnaast is het aantal jongeren in de categorie 12-18 juist toegenomen. Een aantal speelplekken zou op basis van het teruglopende kinderaantal hun bestaansrecht verliezen. De plekken waar sprake is van deze tendens worden vooralsnog niet opgeheven omdat hier sprake is van een landelijk fenomeen, gevoed door de economische crisis.

Ontwikkelingen in 2017:

In 2017 wordt de huidige beleidslijn doorgezet. Er zal een aanzet gemaakt worden in de ontwikkeling van nieuw beleid. De evaluatie van het speelruimteplan ‘Buitenspelen, Ja leuk’ vormt hierbij de basis.

Financieel:

De kosten voor onderhoud aan de speeltoestellen/-tuinen zijn opgenomen in programma 7 onder "Wat mag het kosten?".